Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 4247/22 – Pozemky, Soběšice, podíl 2/3 – dražba 14.12.2022 v 10,00 hod.

4247_22 – draž.vyhláška – LV 1700

4247_22 – posudek – LV 1700

Pozemky jsou situované v městské části Brno – Soběšice, v ploše tělesa komunikace při ulici Dohnalova, v lokalitě s výstavbou rodinných domů. Pozemky jsou mírně svažité, uceleného pásovitého tvaru. Součástí pozemků je zpevněná komunikace, která byla zkolaudovaná Kolaudačním souhlasem sp.zn. STU/04/005887/12/Such ze dne 09. 05. 2012 jako dočasná pozemní komunikace.Komunikace je jednopruhová, obousměrná s výhybnou, je provedena s povrchem ze zámkové dlažby, lemované obrubami, před zaústěním do stávající vozovky na ul. Melatín a v horním úseku je provedena ze štěrkového povrchu, který umožňuje přímé vsakování dešťových vod.Nezastavěná část pozemků tvoří přilehlou silniční zeleň – travnatá plocha.