Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 44/19 – Pozemek, Lašťany, podíl 1/3 – dražba 12.10.2021 v 10,00 hod.

44_19 – posudek- orná půda

44_19 -draž. vyhláška – orná půda

 

Oceňovaný pozemek se nachází v katastrálním území Bělkovice-Lašťany, na okraji zastavěné
severozápadní části obce, mezi silnicí vedoucí směrem na Bohuňovice a obecní nezpevněnou
komunikací. Pozemek má tvar podlouhlého obdélníku, terén je rovinný, obhospodařovaný, přístup
z obecní nezpevněné komunikace. Dle územně plánovací dokumentace obce Bělkovice-Lašťany se
pozemek nachází v „SV-plochy smíšené obytné, venkovské“, která tvoří jeho největší část a dále
v menších celcích v „ZS2-plochy zeleně (ostatní soukromá a vyhrazená zeleň)“, „PV-plochy
veřejných prostranstvích“, „DS-plochy dopravní infrastruktury, silniční“. V okolí se nachází rodinné
domy a zemědělské pozemky. Centrum obce Bělkovice-Lašťany je ve vzdálenosti 400 m, do
Olomouce je vzdálenost cca 9,7 km.