Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50003/22 – Pozemek, Libišany – dražba 26.10.2022 v 10,00 hod.

50003_22 – draž. vyhláška

50003_22 – posudek

Předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny (tržní ceny) pozemku parc.č. 1161
ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 1264 m2. Komunikace je polní cesta ohraničena
u jedné strany vzrostlými stromy, část je zatravněná s náletovými křovinami a omou půdou.
Nemovitost pozemek parc.č. 1161 v katastrálním území Libišany je zapsán na LV č. 425 u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. Libišany se nachází v
okrese Pardubice, kraj Pardubický v jeho nejsevernější části.