Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 11.12.2018 v 10.00 hod. – 1/2 pozemků, k.ú. Valašská Bystřice

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem ocenění je soubor lesních pozemků, které spolu tvoří jeden rozlehlý celek a který je
součástí velkého lesního celku situovaného v chráněné krajinné oblasti Vsetínské hornatiny. Pozemky
parc.č. St. 239/3, St. 239/4 a St. 239/5, vedené na LV č. 781 v druhu „zastavěná plocha a nádvoří“
jsou také jejich součástí, dle platného územního plánu obce Valašské Bystřice se jedná o pozemky
lesní. Na těchto pozemcích se nevyskytují žádné stavby ani jejich torza, byly zjištěny pouze malé
sklepní prostory pod jednou z bývalých staveb. Na těchto pozemcích se vyskytuje řídce lesní porost a
náletové dřeviny – zařazujeme je plošně do lesních pozemků. Na ostatních pozemcích vedených
v druhu „lesní pozemky“ jsou vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy. Pozemky jsou obtížně přístupné,
většinou svažité. Centrum obce Valašská Bystřice je ve vzdálenosti cca 7 km, do Vsetína je
vzdálenost 28 km. Přístup k pozemkům je možný obtížně po nezpevněných lesních cestách.

dražební vyhláška 1338-16 LV 781

znalecký posudek 1338-16 LV 781