Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 11.12.2018 v 10.00 hod. – soubor budov, k.ú. Hroubovice

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:

pozemek parc. č. st. 97/1 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 3009 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 92 (bydlení) v části obce Hroubovice, pozemek parc. č. st. 97/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 235 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova bez čp/če (jiná stavba), pozemek parc. č. st. 97/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 125 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova bez čp/če (garáž), pozemek parc. č. st. 97/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 40 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova bez čp/če (obč. vyb.), pozemek parc. č. st. 98 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 297 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova bez čp/če (jiná stavba), a pozemky parc. č. 143/2 (ostatní plocha) o výměře 234 m2, parc. č. 143/3 (ostatní plocha) o výměře 500 m2, parc. č. 161 (ostatní plocha) o výměře 1817 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 194 pro okres Chrudim, obec Hroubovice a katastrální území Hroubovice.

dražební vyhláška 1282-16

znalecký posudek 1282-16