Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 28.6.2018 v 10.00 hod. – rodinný dům, k.ú. Náchod

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:

pozemek parc. č. st. 3183 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 156 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 1855 (rodinný dům) v části obce Náchod, a pozemek parc. č. 1907/2 (orná půda) o výměře 85 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 3963 pro okres Náchod, obec Náchod a katastrální území Náchod.

dražební vyhláška 301-17

znalecký posudek 301-17

nový termín 301-17