Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 21.11.2018 v 10.20 hod. – bydlení s pozemky, k.ú. Buřenice

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:
pozemek parc. č. st. 117 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 748 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 59 (bydlení) v části obce Buřenice, a pozemek parc. č. 1156/1 (trvalý travní porost) o výměře 2835 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 36 pro okres Pelhřimov, obec Buřenice a katastrální území Buřenice.

DV 718-17 Buřenice

znalecký posudek 718-17 – Buřenice

nový termín 718-17 Buřenice