Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 21.9.2018 v 10.00 hod. – bydlení s pozemky, k.ú. Ždánice u Kouřimi

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:

pozemek parc. č. st. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 828 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 11 (bydlení) v části obce Ždánice, a pozemek parc. č. st. 83/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 122 m2, včetně stavby na pozemku stojící: rozestavěná budova, vše zapsané na listu vlastnictví 410 pro okres Kolín, obec Ždánice a katastrální území Ždánice u Kouřimi.

znalecký posudek 668-17_

dražební vyhláška 668-17