Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 21.9.2018 v 10.00 hod. – rodinný dům, k.ú. Újezd u Průhonic

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:
pozemek parc. č. 367/3 (zahrada) o výměře 328 m2 a parc. č. 367/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 151 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 112 (rodinný dům) v části obce Újezd u Průhonic, vše
zapsané na listu vlastnictví 325 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Újezd u Průhonic.

dražební vyhláška 703-17

znalecký posudek 703-17