Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Dražba dne 29.8.2018 v 10.00 hod. – rodinný dům, k.ú. Jevíčko-předměstí

Místo: www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci:
pozemek parc. č. st. 992 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 151 m2, včetně stavby na pozemku stojící:
budova č.p. 792 (rodinný dům) v části obce Jevíčko, a pozemek parc. č. 530/81 (orná půda) o výměře 741 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 1775 pro okres Svitavy, obec Jevíčko a katastrální území Jevíčko-předměstí.

dražební vyhláška 123-18

znalecký posudek 123-18