Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174EX 4247/22 – pozemky – orná půda, zahrada, k.ú. Soběšice – podíl 2/3 – dražba 24.5.2023 v 10,00 hod.

4247_22 – draž. vyhláška

4247_22 – posudek

Oceňované pozemky jsou situované v městské části Brno – Soběšice, v ploše tělesa komunikace při ulici Dohnalova, v lokalitě s výstavbou rodinných domů.
Pozemky jsou mírně svažité, uceleného pásovitého tvaru. Součástí pozemků je zpevněná komunikace, která byla zkolaudovaná Kolaudačním souhlasem sp.zn. STU/04/005887/12/Such ze dne 09. 05. 2012 jako dočasná pozemní komunikace (do doby vydání stavebního povolení na stavbu definitivní komunikace na ul. Dohnalova). Komunikace má šířku 3,5 m, délku 167,56 m, příčný sklon 3% max. podélný sklon 9%. Komunikace je jednopruhová, obousměrná s výhybnou, je provedena s povrchem ze zámkové dlažby, lemované obrubami, před zaústěním do stávající vozovky na ul. Melatín a v horním úseku je provedena ze štěrkového povrchu, který umožňuje přímé vsakování dešťových vod. Pro záchyt dešťových vod je před zaústěním do ul. Melatín osazena žlabová vpusť s odvodněním do zatravněného terénu. Skladba vozovky celkové tl. 300 mm: MZK 0/32 Gc 150 mm po zhutnění, ŠD fr. 0/63 GE 150 mm, separační geotextílie Geofiltex 63/40. Celkový stavebně technický stav staveb je velmi dobrý.
Nezastavěná část pozemků tvoří přilehlou silniční zeleň – travnatá plocha.