Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 50002/23 – budova – občanská vybavenost s pozemky, k.ú. Brandov, opakovaná dražba 19.6.2024 v 10,00 hod.

50002_23 – draž.vyhláška

posudek

Oceňované nemovitosti se nachází v střední zastavěné části v ulici Rudé armády. Jedná se o
samostatně stojící budovu( obč. vyb.) č.p.118. Stavba stojí na pozemku na st.p.č.98, který má jiného
vlastníka, a proto není předmětem ocenění. Jižně a severně od budovy se nachází pozemky
p.č.534/1, p.č.534/3 a p.č.539/3. Pozemky jsou uvedené v zóně BJ plochy smíšené obytné. Na části
pozemků jsou trvalé porosty( okrasné rostliny). Trvalé porosty jsou vzniklé přirozeným způsobem(
náletem, odpadem semen…) a v částečném či úplném zápoji a jsou neošetřovaném stavu. Přístup k
pozemku je po zpevněné komunikaci. K sousedním pozemkům jsou přivedené přípojky vody,
elektřiny, plynu a kanalizace. Stavba je napojená na vodovodní, kanalizační a elektro přípojku.
Součástí oceňované budovy je vodovodní, kanalizační a elektro připojka, revizní a
usazovaci šachty, zpevněné plochy, opěrné zdi a ploty. Součástí oceňované nemovitosti je oplocené
sportovní hřiště se zpevněným povrchem, které je ale vybudováno na pozemkové parcele č. 534/1 –
ostatní ploše a částečně na pozemkové parcele č. 951 ostatní ploše, která je ale jiného vlastníka.