Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

Informace pro povinné

Povinný musí při jednání s pracovníky našeho úřadu dodržovat vždy zásady slušného jednání.

Soudní exekutor ani ostatní zaměstnanci úřadu nejsou odpovědni za to, že je proti povinnému vedeno exekuční řízení pro vymožení pohledávky oprávněného.

Není možné požadovat prominutí dluhu nebo jeho části, neboť to není v možnostech exekutorského úřadu.

V průběhu exekučního řízení je vždy důležité se soudním exekutorem komunikovat a informovat jej o všech důležitých skutečnostech, např. o důvodech případné prodlevy v hrazení jednotlivých splátek dle sjednaného splátkového kalendáře.

Vymáhané plnění se hradí soudnímu exekutorovi, který je pověřen prováděním exekuce. Vymáhanou částku je nutné uhradit co možná nejdříve, neboť čím déle otálíte se splacením, tím více se vymáhané plnění zvyšuje o úroky a náklady soudního exekutora.

Dluh je možné zaplatit:

  • v hotovosti – do pokladny v sídle Exekutorského úřadu v uvedených úředních hodinách
  • bankovním převodem, vkladem hotovosti, poštovní poukázkou: na účet soudní ho exekutora: číslo účtu: 1011749791/5500, variabilní symbol: číslo jednací bez EX a lomítka