Úřední deska

Písemnosti k převzetí
dle §49odst. 2 os.ř. a §49 odst. 4 os.ř.

Více zde »

174 EX 61/23 – orná půda, trvalý travní porost, k.ú. Jiříkov – dražba 19.6.2024 v 10,00 hod.

61_23 – draž. vyhláška

61_23 posudek

pozemek p.č. 3395/6 – orná půda o výměře 46 m2, pozemek p.č. 3509/1 – trvalý travní porost o výměře 29.984 m2 a pozemek p.č. 3518/1 – ostatní plocha o výměře 821 m2, vše v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín).
Pozemky jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.